Τεχνικές μεταφράσεις

 • Τεύχη διαγωνισμών
 • Εγχειρίδια χρήσης
 • Οδηγίες χρήσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Μηχανήματα

Ιατρικές μεταφράσεις

 • Φύλλο οδηγιών χρήσης και περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για τα φαρμακευτικά προϊόντα
 • Ιστοπαθολογικές εκθέσεις και βεβαιώσεις ιατρών
 • Ιατρικές γνωματεύσεις - πορίσματα
 • Ιατρικές γνωματεύσεις
 • Κλινικές δοκιμές

Νομικές μεταφράσεις

 • Τυποποιητικά έγγραφα (ΕΛΟΤ)
 • Καταστατικά
 • Προσύμφωνα
 • Συμβόλαια
 • Εργασιακές συμβάσεις
 • Όροι χρήσης υπηρεσιών 
 • Αγωγές
 • Αστυνομικές αναφορές
 • ΓΚΠΔ
 • Πιστοποιητικά
 • Πτυχία

Τοπική προσαρμογή λογισμικού/ιστοτόπων - ιστοσελίδων/εφαρμογών/παιχνιδιών

Άρθρα, αναρτήσεις ιστολογίων, γενικά κείμενα

 • Κοινωνιολογία
 • Οικολογία
 • Τουρισμός και ταξίδια
 • Προϊόντα υγείας

Διαδικτυακές εφαρμογές για υπολογιστές και κινητές συσκευές (παιχνίδια/τυχερά παιχνίδια/καζίνο)

Τοπική προσαρμογή παιχνιδιών.

 • Παιχνίδια καζίνο
 • Στοιχηματισμός
 • Βιντεοπαιχνίδια

Τοπική προσαρμογή λογισμικού
Υλικό Μάρκετινγκ - Ιστοσελίδες, Ιστότοποι

el